top of page
Tìm kiếm
  • Ảnh của tác giảCISS JOURNEY

Ôn cố tri tân: Truyện Hai chị em Bà Trưng

Đã cập nhật: 20 thg 11, 2019

Thủy Lê - lớp 9 CIS


Bà Trưng Trắc là con gái một quan lạc tướng, lấy ông Thi Sách là lạc tướng một châu nay thuộc tỉnh Vĩnh Yên. Bà giận vì quan thái thú Tàu là Tô Định chánh sách tàn bạo, bèn đứng lên xướng xuất cùng với em là Trưng Nhị, chồng và các tù trưởng trong nước nổi lên. Bà đánh đâu được đấy; quân Tàu phải chạy trốn cả. Bà bèn tự xưng làm vua, đóng đô ở Mê Linh, thuộc tỉnh Phúc Yên bây giờ.

Nhưng hai năm sau, vua Tàu sai một viên tướng tên Mã Viện đem một đạo quân sang đánh nước ta. Bà Trưng Trắc bị thua nhiều lần, sau cả hai chị em đều chết. Nước ta lại phải phụ thuộc nước Tàu như trước.

Hai chị em bà Trưng thực là hai vị nữ anh hùng đầu tiên ở nước ta.

Giải nghĩa: Xướng xuất = chỉ bảo cho người ta theo. Tù trưởng = người đàn anh cai quản một bọn.


Năm 1952, nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Bác Hồ đã viết: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ.”


Dù ở bất kì thời đại nào, thành tựu và những đóng góp của phụ nữ đều nhiều vô số kể. Trong lịch sử Việt Nam ta, phụ nữ luôn là chỗ dựa vững chắc ở phương diện gia đình. Họ còn có thể cầm gươm ra trận, cứu đất nước thoát cảnh đô hộ như Trưng Nữ Vương giúp nước ta thoát khỏi ách đô hộ nhà Đông Hán. Còn có những người phụ nữ vĩ đại không kém dù không xông pha trận mạc, thay vào đó, họ đánh đổi hạnh phúc của mình cho hòa bình quốc gia như công chúa An Tư gả cho Thoát Hoan. Thời chiến tranh chống Mỹ, Pháp, danh sách những nữ anh hùng nhiều không kể xiết, ví như Nguyễn Thị Minh Khai hay Võ Thị Sáu.


Ngày nay, phụ nữ đóng góp một phần to lớn trong công cuộc gìn giữ và phát triển đất nước, ví như việc là những công dân đi đầu trong các phong trào có ích cho xã hội như ‘anh hùng khí hậu’ Hoàng Thị Minh Hồng, một trong những người đầu tiên hưởng ứng phong trào Zero Waste từ những năm đầu của thế kỷ 21, bắt đầu một lối sống xanh, thân thiện với môi trường.


 

On March 8, 1952, International Women's Day, Ho Chi Minh wrote: "The Vietnam motherland is created by our young and old women, who are trying their best to make it more beautiful."


No matter what era, women’s achievements and contributions are enormous. Women always play a supportive role in the family. In Vietnamese history, women have even fought on battlefields. Trung Nu Vuong saved Vietnam from the domination of the Dong Han dynasty. There are also great women who have not taken part in wars but have exchanged their happiness for national peace, for example, Princess An Tu, who married Thoat Hoan. It is impossible to list every war heroine like Nguyen Thi Minh Khai or Vo Thi Sau who have bravely fought in conflicts against America or France.


Nowadays, women continue to contribute to the development of our country, for example such as 'climate hero' Hoang Thi Minh Hong who is leading the “Green” movement. She has been one of the first to respond to the Zero Waste movement from the early years of the 21st century, when she began a green and environmentally friendly lifestyle.9 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả
bottom of page